תנאי שימוש

תנאי שימוש

אחריות

ידוע לי כי החברה משמשת כצינור להעברת מידע בין הלקוחות על שביעות רצונם של הלקוחות הקודמים אשר התנסו עם הספקים המדורגים. המידע שמועבר על ידי החברה אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל הלקוח לעשות ביחס לספק. החברה אינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רשיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לספק ואינה נושאת באחריות לכל אלה. החברה אינה ממליצה להתקשר עם ספק מסויים, או ספק כלשהו, אלא אך מעבירה מידע המבוסס על דירוג שירותי הספקים על ידי הלקוחות. מסירת פרטי הספק ו/או ציוניו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו וכן אינה מהווה המלצה או עצה להתקשר עם ספק אחר כלשהו. ההחלטה להתקשר עם ספק כלשהו הנה על דעת הלקוח בלבד והוא ישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. הנני מבינ/ה כי דירוג הספקים נקבע ע”פ דעותיהם האישיות של לקוחות החברה והחברה איננה מספקת תחזית, ואינה נוטלת אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע”י ספק השירות. כמו כן החברה איננה מתחייבת לבחון בעצמה את עבודתם של ספקי השירות. הנני מבינ/ה כי החברה איננה מקבלת על עצמה התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר ללקוחות, למעט פיצוי, לפנים משורת הדין, כמפורט בהמשך. החברה עושה מאמץ, אך אינה מתחייבת, לאתר ספק שירות בתחום ובקריטריונים המבוקשים על ידי הלקוח. מאגר המידע אינו ממצא את כל העוסקים בכל תחום ותחום. הנני מבינ/ה כי כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מס’ שנים בתחום וכיוצא בזה הנו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע”י ספקי השירות, החברה איננה מתחייבת לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רשיון או ביטוח וכו’ עלול לפוג, עלי לאמת מידע זו בעצמי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני פוטר/ת את החברה מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לי כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לי.

Search

Our phones

usa : 17863450376

israel : 972722162443